rasti vantaa

Betonivuori mukana Vantaan Rastin kehittämisessä

Vantaan Rasti on EKE-Rakennus Oy:n pitkäaikainen kehityshanke pääkaupunkiseudun tärkeimmällä logistiikka-alueella Vantaan Viinikkalassa. Betonivuori Oy pumppaa betonit uuteen rakenteilla olevaan logistiikkakeskukseen ja toimii pumppauksen ohella valujen toteutuksen koordinaattorina.


Yhteistyön aloittaminen

EKE-Rakennuksen ja Betonivuoren yhteistyö käynnistettiin marraskuussa 2020 järjestetyssä tapaamisessa, jossa pohdittiin uusia toimintatapoja ja keinoja perinteisen betonirakentamisen haastamiseksi ja koettujen pullonkaulojen ratkaisemiseksi. EKE Rakennuksella oli käynnistymässä Vantaan Rastin viides vaihe, joka sisälsi poikkeuksellisen paljon paikalla tehtäviä valuratkaisuja, yhteismäärältään n 7000 m3. 

Esimerkiksi yhden päivän aikana toteutettava yli 800 kuutiometrin suuruinen kertavalu on sen kokoluokan projekti, että yhteistyön alkuvaiheessa kaikki valuprosessiin osallistuvat yritykset istuivat yhdessä suunnittelemaan, kuinka betonin toimitus ja valut saadaan tehtyä laadukkaasti ja oikea-aikaisesti valmiiksi. Pöydällä oli niin varautumissuunnitelmaa kuin riskianalyysiäkin, joilla hallittiin projektissa mahdollisesti ilmeneviä haasteita. Sattumalle ja yllätyksille ei jätetty sijaa.

– Yhteistyöllä ja ennakkosuunnittelulla on tässä ollut iso rooli ja mielestäni sitä kannattaa jatkaa tulevissakin yhteishankkeissa, toteaa EKE-Rakennus Oy:n työmaapäällikkö Markku Kaila

– Joidenkin mielestä tunninkin mittaiset palaverit vievät vain aikaa, mutta itse koen ne fiksuna tekemisenä, jonka puitteissa on hyvä edetä ilman ennalta-asetettuja rajoja ja tunnistaa sekä valita toteutuksen kannalta järkeviä toteutusmalleja, sanoo Betonivuori Oy:n toimitusjohtaja Ari Korhola.

Valmistelevat työvaiheet ennen betonin pumppausta ja valutöitä

Yhteistyö aloitettiin vuoden 2021 alussa hankkeen alustavalla suunnittelulla. Suunnitteluun osallistuivat kaikki valujen lopputulokseen vaikuttavat osapuolet aina rakennesuunnittelijasta ja valmisbetonitoimittajasta valutyön suorittajiin. Koko projektin aikataulu ja työvaiheet sekä yksityiskohdat määriteltiin ennalta, kuten betonimassojen laatu mm. perustuksiin ja lattiapintoihin, betonin massamäärät sekä tarvittava pumppauskapasiteetti. 

Yhteistyön suunnittelun lisäksi mukana olevat toimijat määrittelivät ja omaksuivat luontevia tapoja viestiä, jotka ovat helpottaneet työmaan toiminnanohjausta merkittävästi.

Saumaton yhteistyö rakennustyömaan muiden toimijoiden kanssa

Markku Kailan mielestä perusteellisesti tehty ennakkosuunnittelu ja toteutettu yhteistyömalli tarjoaa luontevamman kanssakäymisen, kuin pelkät työmaajohtajan yksinäiset soittokierrokset. Vantaan Rastin kaikkia betonivaluja koordinoi Betonivuori Oy. Käytetty johtamisjärjestelmä toimijoiden välillä on helpottanut sisäistä viestintää ja luonut siinä samassa roolit, jotka selkeyttävät päätöksentekoa. Projektin edetessä luottamus osapuolten kesken on lujittunut ja samalla kaikki toimijat ovat sitoutuneet yhteisen päämäärän saavuttamiseen. 

Johtamisjärjestelmä oli ketterä ja hyödyllinen myös silloin, kun esimerkiksi yksittäinen sadepäivä uhkasi valuprosessia. Työmaalla vallitsi tuolloinkin jo valmis käsitys siitä, kuinka toimitaan, jos sade yllättää. Suuri betonivalu tehtiin kuitenkin ihanteellisissa olosuhteissa, toteaa Kaila.

Betonin pumppaus ja valut toteutettiin ammattimaisesti ja nopeasti, toisten toimijoiden tarpeet huomioiden.

Markku Kaila, Työmaapäällikkö EKE-Rakennus Oy

Projektin tulokset

Suurehko hanke, jossa yksittäisen holvivalun suuruus oli yli 800 kuutiometriä on niin EKE-Rakennuksen kuin Betonivuoren näkökulmasta onnistunut hyvin. Projekti on nyt edennyt runkovaiheeseen ja yhteistyö jatkuu noin 14000 m2 lattiavalujen toteutuksella.

Markku Kaila summaa neljän kohdan listan yhteistyön onnistumisesta: 1. kustannukset ovat pitäneet, 2. laskelmat ovat onnistuneet, 3. aikataulu on pysynyt ja 4. betonin pumppaus ja valut toteutettiin ammattitaitoisesti ja nopeasti, toisten toimijoiden tarpeet huomioiden. 

Yhteistyömalli ja uusi tapa työskennellä on ollut opettavainen kokemus, jonka kehittämistä ja toimeenpanoa molempien toimijoiden mielestä kannattaa jatkaa. Työmaalla on ollut mukana myös paljon nuoria rakennusalan ammattilaisia, jotka ovat ammentaneet uutta oppia käytetyistä menetelmistä ja työtavoista. Näin uutta oppia saadaan välitettyä eteenpäin, joka luo vankan pohjan tulevaisuuden yhteistyölle, toteaa Kaila.